นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ของเรา www.deksurasak.com เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า www.deksurasak.com
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ www.deksurasak.com ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม
 • ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ได้แก่ สมัครสมาชิกกับระบบเว็บไซต์

เด็กสุรศักดิ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะทำให้ การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของสนตอ.เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยังช่วยให้การ เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) เป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ในรูปแบบเอกสาร ภาพถ่าย ไฟล์ดิจิทัล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การบันทึกเสียง หรือในรูปแบบอื่นใด

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ www.deksurasak.com ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ) เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ห้องและรุ่นที่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ ที่ทำงาน อีเมลล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เด็กสุรศักดิ์เก็บรวบรวมจากสมาชิกจะรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเด็กสุรศักดิ์ อาจารย์ และ/หรือนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีในปัจจุบันที่ได้ให้ความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนแก่เด็กสุรศักดิ์ ก่อนหรือภายหลังวันที่ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับ ได้แก่ข้อมูลต่อไปนี้

 • คำนำหน้าชื่อ ชื่อ และนามสกุล
 • หมายเลขรุ่น
 • วิชาที่สอน และช่วงปีการศึกษาที่ทำการสอน (กรณีอาจารย์เก่าโรงเรียนบุตร ทบ. หรือโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี)
 • ที่อยู่ ที่ทำงาน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้เป็นสมาชิก
 • อีเมล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งานที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น หรือ ระบบสร้างให้อัตโนมัติ และ รหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น
 • ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ เช่น ชื่อในสื่อสังคมออนไลน์ หรือ ID ของสื่อสังคมออนไลน์
 • เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • วันเดือนปีเกิด ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • ภาพถ่ายบุคคล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

2.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสมาชิกที่เด็กสุรศักดิ์ประมวลผลและ ได้รับจากบุคคลอื่น ได้แก่ข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ไฟล์ข้อมูล หรือเอกสารที่เด็กสุรศักดิ์อาจสร้างเป็นข้อมูลของความสัมพันธ์ที่เด็กสุรศักดิ์มีกับ สมาชิก บุคลากร และบุคคลที่สาม รวมถึง ประวัติการติดต่อ ประวัติและข้อมูลการสื่อสารในทุกช่องทาง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่สมาชิก บุคลากร บุคคลที่สามได้ติดต่อสื่อสารหรือที่เด็กสุรศักดิ์ได้บันทึกระหว่างการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ การสื่อสารทางอีเมล หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อทางโทรสาร และ ไปรษณีย์
 • ข้อมูลที่เด็กสุรศักดิ์ได้รับมาจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

2.1.3) ข้อมูลภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของผู้เป็นสมาชิกจากกิจกรรมที่เด็กสุรศักดิ์จัด หรือภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของสมาชิกที่เก็บรวบรวมผ่านทางกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี หรือสถานที่ที่เด็กสุรศักดิ์จัดกิจกรรม อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่เด็กสุรศักดิ์เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ในกรณีดังกล่าวนั้น เด็กสุรศักดิ์จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

ในกรณีที่สมาชิก บุคลากร บุคคลที่สาม ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลที่สามรายอื่นแก่เด็กสุรศักดิ์ เช่น ชื่อ นามสกุล รายละเอียดที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ หรือการอ้างอิง สมาชิก บุคลากร บุคคลที่สามรับรองว่าได้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบถึงนโยบายฉบับนี้ และได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามดังกล่าวแล้ว หรือมีฐานโดยชอบด้วยกฎหมายอื่นใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เด็กสุรศักดิ์ เพื่อใช้ในการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

เด็กสุรศักดิ์จำเป็นต้องทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

3.1 ส่งเสริมความสามัคคีและเกื้อกูลระหว่างสมาชิก

3.2 ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และศีลธรรม ของนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบัน

3.3 ส่งเสริมการบำรุงสุขภาพและอนามัย

3.4 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยราชการ องค์การ สมาคม หน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

3.5 เพื่อสื่อสารกับสมาชิก บุคลากร และ/หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เด็กสุรศักดิ์จัด

3.6 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสมาชิกซึ่งมีทั้งจำนวนคน อายุ เพศ อาชีพที่หลากหลาย

3.7 เพื่อให้เด็กสุรศักดิ์เป็นศูนย์กลางสำหรับสมาชิกในการติดต่อตามหาเพื่อนร่วมรุ่น หรือสมาชิกคนอื่นๆที่ขาดการติดต่อกันไป

3.8 เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา

3.9 เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ วิจัยทางการตลาด

3.10 เพื่อใช้ตรวจสอบผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ที่ต้องการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์

3.11 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับจัดส่งสินค้า

3.12 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อกลับผู้ใช้บริการเว็บไซต์

3.13 เพื่อใช้ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์

3.14 เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

3.15 เพื่อใช้เป็นข้อมูลของผู้ร่วมถามตอบในชุมชนออนไลน์ และ เพื่อใช้รักษาบรรยากาศการใช้งานของระบบเว็บไซต์

เด็กสุรศักดิ์จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

ประมวลผลข้อมูลตามฐานสัญญา (Contract)

เมื่อคู่สัญญา หรือผู้ให้บริการ ติดต่อเกี่ยวกับข้อเสนอการให้บริการหรือเข้าทำสัญญากับเด็กสุรศักดิ์ ความจำเป็นที่คู่สัญญาและผู้ให้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เด็กสุรศักดิ์ เพื่อที่เด็กสุรศักดิ์จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการให้บริการหรือการเข้าทำสัญญา หรือเพื่อติดต่อสื่อสารกับคู่สัญญา และผู้ให้บริการ หรือเพื่อติดตามและแจ้งผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา

ประมวลผลข้อมูลตามฐานความยินยอม (Consent)

เด็กสุรศักดิ์อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก บุคลากร บุคคลที่สามไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือเข้าทำสัญญากับบุคคลดังกล่าว และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลของเด็กสุรศักดิ์ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อาจมีบางกรณีที่เด็กสุรศักดิ์มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวตามที่ปรากฏในเอกสารแสดงตัวตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ เด็กสุรศักดิ์จะไม่ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิก บุคลากร บุคคลที่สามก่อน

อนึ่ง หากสมาชิก บุคลากร บุคคลที่สามประสงค์จะถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีข้างต้นนี้ สมาชิก บุคลากร บุคคลที่สาม สามารถติดต่อเด็กสุรศักดิ์เพื่อขอถอนความยินยอมได้ โดยการแจ้งมายัง “ช่องทางการติดต่อ” ตามหัวข้อด้านล่างนี้

ประมวลผลข้อมูลตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Legitimate Interest)

เด็กสุรศักดิ์อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก บุคลากร และบุคคลที่สามไปประมวลผล เพื่อการบริหารงานของ เด็กสุรศักดิ์ และการจัดการความสัมพันธ์ตามข้อตกลง ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการเก็บรักษาบันทึกภายใน การจัดการภายใน การรายงาน การส่งหรือยื่นข้อมูล การประมวลผลข้อมูล หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือคล้ายกัน

เด็กสุรศักดิ์อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรไปประมวลผลเพื่อการจัดการและการจัดทำรายงานภายในของเด็กสุรศักดิ์ การดูแลรักษาระบบเพื่อการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดการความเสี่ยงของเด็กสุรศักดิ์ การส่งหรือยื่นข้อมูล การประมวลผลข้อมูล หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายกัน

ประมวลผลข้อมูลตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

เด็กสุรศักดิ์อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก บุคลากร และบุคคลที่สามไปประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ตามภาระผูกพันที่กฎหมายกำหนด สิทธิและหน้าที่ภายใต้กฎหมายที่เด็กสุรศักดิ์ใช้บังคับและ/หรือกระบวนการภายใน การตรวจจับการทุจริต การสอบบัญชี การดำเนินการด้านภาษี การตรวจสอบทางกฎหมายหรือกฎข้อบังคับอื่น ๆ

เด็กสุรศักดิ์อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรไปประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เด็กสุรศักดิ์ต้องอยู่ภายใต้บังคับที่กำหนดให้ส่งข้อมูล

เด็กสุรศักดิ์อาจทำการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก บุคลากร บุคคลที่สามให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ให้บริการในการจัดกิจกรรมของ เด็กสุรศักดิ์ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยเด็กสุรศักดิ์ไม่ได้มีการเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด

ในกรณีที่เด็กสุรศักดิ์มีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก บุคลากร บุคคลที่สามไปยังต่างประเทศ เด็กสุรศักดิ์ จะโอนข้อมูลไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่กำหนดในกฎหมาย

เด็กสุรศักดิ์มีนโยบายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก บุคลากร บุคคลที่สามดังนี้

 1. เด็กสุรศักดิ์จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก บุคลากร บุคคลที่สามทั้งในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) และดิจิทัลไฟล์ (Soft copy)
 2. เด็กสุรศักดิ์จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก บุคลากร บุคคลที่สามไว้ ณ ที่ทำการของเด็กสุรศักดิ์โดยจะจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
 3. เด็กสุรศักดิ์จะทำการทบทวนการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก บุคลากร บุคคลที่สามเป็นประจำทุกปี นับแต่นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับ เพื่อพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก บุคลากร บุคคลที่สาม
 4. เมื่อมีการเพิกถอนความยินยอม หมดความจำเป็น หรือเด็กสุรศักดิ์ไม่มีสิทธิในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก บุคลากร บุคคลที่สามแล้ว เด็กสุรศักดิ์จะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยวิธีการที่ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาใช้ได้อีก และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเพิกถอนความยินยอม หรือนับแต่วันที่มีการทบทวนความจำเป็นและความเหมาะสมของมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 3. หรือวันที่เด็กสุรศักดิ์ไม่มีสิทธิในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

เด็กสุรศักดิ์กำหนดระเบียบให้สมาชิกและบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก บุคลากร บุคคลที่สามโดยสมาชิกหรือบุคลากรที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นได้จะเป็นเพียงสมาชิกและบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลเพื่อการติดต่อกับสมาชิกด้วยกัน หรือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเท่านั้น

เด็กสุรศักดิ์มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก บุคลากร บุคคลที่สามทั้งด้านกายภาพ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และด้านระบบการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและสามารถปฏิบัติได้จริง โดยเด็กสุรศักดิ์จะทำการตรวจสอบและทบทวนมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลทุกปี

สมาชิก บุคลากร บุคคลที่สามอาจขอใช้สิทธิเหล่านี้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและกระบวนการจัดการสิทธิของเด็กสุรศักดิ์ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนได้ให้ความยินยอมไว้กับเด็กสุรศักดิ์ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่กับเด็กสุรศักดิ์
 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access) ของตนเองและสิทธิในการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงสิทธิในการขอให้เด็กสุรศักดิ์เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ เด็กสุรศักดิ์ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของของข้อมูลส่วนบุคคล เด็กสุรศักดิ์อาจขอให้ สมาชิก บุคลากร บุคคลที่สามทำการยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลที่มีการร้องขอ
 3. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้อง (Right to rectification)
 4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure) ของตนตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing) ของตนตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ( Right to data portability) ของตนที่ได้ให้ไว้กับเด็กสุรศักดิ์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือมายังสมาชิก บุคลากร บุคคลที่สามตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object) ของตนตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 8. สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ หากสมาชิก บุคคลที่สามใช้สิทธิตามข้อ 1. ข้อ 4. ข้อ 5. ข้อ 6. หรือข้อ 7 ข้างต้น สมาชิก บุคคลที่สามต้องยอมรับต่อผลกระทบในด้านนิติสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่หรือที่ผูกพันอยู่กับเด็กสุรศักดิ์ และไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ต่อเด็กสุรศักดิ์ได้ เว้นแต่การประมวลผล หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือสัญญาที่ได้ตกลงไว้กับสมาชิก บุคคลที่สาม

คำร้องขอใช้สิทธิใด ๆ ข้างต้นนี้ อาจถูกจำกัดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจมีบางกรณีที่เด็กสุรศักดิ์สามารถปฏิเสธคำขอได้โดยชอบ เช่น เมื่อเด็กสุรศักดิ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลโดยเด็กสุรศักดิ์จะพิจารณาและแจ้งผลพิจารณาคำร้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เด็กสุรศักดิ์ได้รับคำร้องดังกล่าว

อนึ่ง หากสมาชิก บุคลากร บุคคลที่สามประสงค์จะใช้สิทธิข้างต้นนี้ หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิดังกล่าว สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก “หนังสือบอกกล่าวการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” และ “หนังสือบอกกล่าวการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากร” ซึ่งสามารถติดต่อขอรับได้โดยการแจ้งมายัง  “ช่องทางการติดต่อ” ตามหัวข้อด้านล่างนี้

หากสมาชิก บุคลากร บุคคลที่สามมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของตนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mdes.go.th

     นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ใช้เฉพาะการให้บริการของเด็กสุรศักดิ์และการใช้งานเว็บไซต์ของเด็กสุรศักดิ์เท่านั้น หากสมาชิก บุคลากร บุคคลที่สามได้กดลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านทาง เว็บไซต์ ของเด็กสุรศักดิ์ก็ตาม) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของเด็กสุรศักดิ์ จะไม่มีผลผูกพัน โดยสมาชิก บุคลากร บุคคลที่สามจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏบนเว็บไซต์เหล่านั้น เด็กสุรศักดิ์จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาหรือการดำเนินการต่าง ๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว เนื่องจากเด็กสุรศักดิ์ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว

เด็กสุรศักดิ์จะทำการทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เด็กสุรศักดิ์จะแจ้งให้ทราบด้วยการประกาศข้อมูลลงในเว็บไซต์ด์ของเด็กสุรศักดิ์โดยเร็วที่สุด ปัจจุบันนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์ www.deksurasak.com มีการใช้งาน ซอฟท์แวร์ และ บริการจาก บุคคลที่สาม สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ โดยบริการที่เว็บไซต์ใช้มีดังนี้

 • Google Analytics
  Facebook Pixel/Conversion API

กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ คุกกี้บางประเภท และ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูล ที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลได้ ตามช่องทางติดต่อในหัวข้อการติดต่อในนโยบายนี้

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถปฎิเสธ การใช้งานคุกกี้ ได้จาก หน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ ที่หน้าเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด ได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้งาน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ ออกจากเว็บบราวเซอร์ จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.deksurasak.com ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ ณ ขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร

บนเว็บไซต์ www.deksurasak.com อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ www.deksurasak.com ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ www.deksurasak.com ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ที่ได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณา การยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

เด็กสุรศักดิ์กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

สถานที่ติดต่อ: 54 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Email: deksurasakmontree@gmail.com
Website: www.deksurasak.com